Privacybeleid.

Uitgangspunten voor Verwerking van de Persoonsgegevens van Klanten

In deze uitgangspunten voor Verwerking van de Persoonsgegevens van Klanten (hierna ook uitgangspunten) wordt beschreven hoe Saldodipje Persoonsgegevens van haar Klanten en andere Betrokkenen (hierna ook u) verwerkt in verband met de door Saldodipje aangeboden diensten. De uitgangspunten zijn van toepassing indien de Klant gebruikt maakt of heeft gemaakt of heeft aangegeven voornemens te zijn om gebruik te maken van, of indien de Klant of een andere Betrokkene anderszins verband houdt met, de door Saldodipje aangeboden producten of diensten, ook voordat deze uitgangspunten in werking treden.

1. Definities

1.1. Klant – Een natuurlijke persoon die gebruik maakt of heeft gemaakt of heeft aangegeven voornemens te zijn gebruik te maken van de door Saldodipje aangeboden producten en diensten of om een borgstellings- of garantieovereenkomst aan te gaan.

1.2. Overeenkomst – Een tussen Saldodipje en de Klant afgesloten overeenkomst.

1.3. Regelgeving op het gebied van Gegevensbescherming – Alle toepasselijke wet- en regelgeving waarin de verwerking van Persoonsgegevens wordt geregeld, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de AVG;

1.4. Saldodipje  – Saldodipje S.L,, C.I.F.: B92941558, adres: Avenida de Brasil, número 17, 10, F&G, 28020 Madrid, Spain;

1.5. Ferratum-groep – Saldodipje tezamen met vennootschappen waarvan Saldodipjes moedermaatschappij Ferratum Oyj (Fins Handelsregister nr. 1950969-1, adres Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki, Republiek Finland) direct of indirect meerderheidsaandeelhouder is;

1.6. AVG – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

1.7. Persoonsgegevens – Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare Persoon (Betrokkene). Gegevens die onder het bankgeheim vallen kunnen ook Persoonsgegevens bevatten;

1.8. Verwerking – Elke, al dan niet geautomatiseerde, activiteit of reeks activiteiten die wordt verricht met betrekking tot Persoonsgegevens of sets Persoonsgegevens, zoals verzameling, vastlegging, opslag, wijziging, het verlenen van toegang, het opvragen van informatie, doorgifte, inzage, etc.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

2.1. Saldodipje is verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens en moet als zodanig worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke op grond van de AVG.

2.2. Op de Verwerking van uw Persoonsgegevens is het recht van het recht van Spanje van toepassing.

3. Verzameling van uw Persoonsgegevens

3.1. Saldodipje verzamelt uw Persoonsgegevens als u een aanvraag indient voor een leningsovereenkomst, indien u andere diensten verzoekt aan Saldodipje gedurende de looptijd van de overeenkomst met Saldodipje, bij het beëindigen van de overeenkomst of zelfs later, waaronder in het geval van invordering van te late betalingen of bij overdracht van de leningsovereenkomst of van de vorderingen uit hoofde van de leningsovereenkomst op de volgende wijze:

 • Rechtstreeks van u als aanvrager of cliënt; of
 • Uit externe bronnen die zijn gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen waaronder (maar niet uitsluitend) openbare en particuliere registers (zoals kredietbureaus, met name Experian B.V.) die Saldodipje inschakelt om u te identificeren en uw identiteit te controleren en krediet- en risicobeoordelingen uit te voeren. De benodigde Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de diensten die u vraagt, bijvoorbeeld of u een lening aanvraagt of handelt als Verwante Persoon.

3.1.1. Indien u een garantie- of borgstellingsovereenkomst aangaat, worden uw Persoonsgegevens gewoonlijk aan ons verstrekt door de Klant die de lening aanvraagt.

3.1.2. Wij verzamelen automatisch Persoonsgegevens als u gebruik maakt van de website van Saldodipje. Die Verwerking wordt nader toegelicht in artikel 12.

3.2. De Persoonsgegevens die worden verzameld zijn noodzakelijk voor de hierna toegelichte doeleinden, rekening houdend met de aard van de door Saldodipje aangeboden diensten en producten en de noodzaak om de identiteit van de Klanten en hun kredietwaardigheid en betrouwbaarheid voldoende vast te stellen en om onze rechten te beschermen en om onze rechten en verplichtingen uit te voeren op basis van de overeenkomst en op basis van wet- en regelgeving.

4. Persoonsgegevens die worden Verwerkt

4.1. Saldodipje verwerkt de Persoonsgegevens van de Klant ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst met de Klant. Dit omvat mede de behoorlijke vaststelling van de identiteit van de Klant en het uitvoeren van krediet- en risicocontroles en -beoordelingen met betrekking tot de Klant om vast te stellen of en op welke voorwaarden de Overeenkomst met de Klant kan worden aangegaan. De rechtsgrond voor die Verwerking wordt gevormd door het aangaan en nakomen van de Overeenkomst met de Klant, alsmede de rechtmatige belangen van Saldodipje om er zeker van te zijn dat de Klant betrouwbaar en kredietwaardig is, alsmede om aan haar verschuldigde bedragen te incasseren, en de verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving die volgen uit toepasselijke wetgeving, daaronder begrepen wet- en regelgeving met betrekking tot kredietinstellingen, zoals meldplichten jegens toezichthouders, regelgeving ter voorkoming van witwassen (AML) en financieren van terrorisme, en regelgeving ter behoorlijke vaststelling van de identiteit van de Klant (KYC) en het vaststellen van de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van de Klant.

4.2. In verband met het voorgaande verwerkt Saldodipje de volgende Persoonsgegevens:

4.2.1. identiteitsgegevens (zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, gegevens en kopie van identiteitsbewijs, resultaten van gezichts-/ID-herkenning, foto, handtekening, adres);

4.2.2. contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, voertaal);

4.2.3. bankgegevens (zoals bank-ID, naam bank, rekeninghouder, rekeningnummer, transactiegegevens van uw bankrekening als u daarvoor toestemming hebt gegeven);

4.2.4. beroepsgegevens (zoals (voormalige) werkgever en functie);

4.2.5. financiële gegevens (zoals salaris, inkomen, activa, passiva, vastgoedobjecten);

4.2.6. gegevens betreffende de oorsprong van activa (zoals gegevens betreffende werkgever, transactiepartners, bedrijfsactiviteiten en daadwerkelijk begunstigde, gegevens waaruit de herkomst van uw inkomsten en vermogen blijkt);

4.2.7. gegevens betreffende kredietwaardigheid/betrouwbaarheid (zoals gegevens betreffende betalingsgedrag, schade berokkend aan Saldodipje of anderen, gegevens waarmee Saldodipje haar duediligencemaatregelen kan treffen met betrekking tot voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en om zeker te zijn van naleving van internationale sancties, zoals het doel van de zakelijke relatie en of de Klant een politiek prominente persoon is);

4.2.8. gegevens die zijn verkregen bij de nakoming van een verplichting uit hoofde van de wet (zoals informatie die is ontvangen uit verzoeken om inlichtingen van opsporingsorganen, notarissen, belastingdiensten, rechters en deurwaarders);

4.2.9. communicatiegegevens (zoals e-mails);

4.2.10. inloggegevens voor het account op de website van Saldodipje;

4.2.11. gegevens met betrekking tot de diensten (zoals nakoming van de overeenkomst of verzuim daartoe, transactiegeschiedenis, ingediende aanvragen, verzoeken en klachten).

4.3. Daarnaast verwerkt Saldodipje Persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeve van het volgende:

4.3.1. nakoming van de verplichtingen van Saldodipje die voortvloeien uit de wet (bijvoorbeeld regelgeving ter voorkoming van witwassen (AML) en financieren van terrorisme en regelgeving ter behoorlijke vaststelling van de identiteit van de Klant (KYC) en de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van de Klant);

4.3.2. bescherming van de rechten van Saldodipje (het vaststellen en uitoefenen van en voeren van verweer tegen rechtsvorderingen). De rechtsgrond voor die Verwerking wordt gevormd door de rechtmatige belangen van Saldodipje;

4.3.3. beoordeling van de kwaliteit van de diensten van Saldodipje, daaronder begrepen klantenservice en service op het gebied van kwaliteitszorg. De rechtsgrond voor die Verwerking wordt gevormd door het rechtmatige belang van Saldodipje voor het evalueren en ontwikkelen van de kwaliteit van haar klantenservice.

4.3.4. direct marketing: Wij kunnen contact met u opnemen op basis van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigde belang om u producten en diensten aan te bieden indien u een bestaande klant bent of recent gebruik hebt gemaakt van onze producten of diensten. Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen, dan overwegen wij en wegen wij de potentiële impact op u en uw rechten op basis van de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens and andere relevante wet- en regelgeving. Onthoud dat u altijd en op ieder moment kunt afmelden van direct marketing door op de knop ‘afmelden’ te klikken zoals opgenomen onderaan iedere email of door contact op te nemen met onze klantenservice.

5. Verwerking op basis van toestemming

5.1. Saldodipje verwerkt de Persoonsgegevens ook op basis van toestemming (bijvoorbeeld voor direct marketing-doeleinden en voor het uitvoeren van marktonderzoek, het opstellen van statistische onderzoeksrapporten en het analyseren van klantengroepen, marktaandelen van producten en diensten en andere financiële indicatoren, alsmede rapportage en risicobeheer om een beter inzicht te krijgen in de verwachtingen van de Klant en voor het ontwikkelen van de modellen, producten, diensten en processen van Saldodipje).

5.2. Indien Verwerking plaatsvindt op basis van toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met Saldodipje via onderstaande contactgegevens. Wij merken op dat intrekking van toestemming de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van die toestemming voordat deze werd ingetrokken onverlet laat.

5.3. Ook voor wat betreft direct marketing-uitingen die per e-mail worden ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken en aangeven dat u niet langer e-mails wilt ontvangen door te klikken op de knop ‘afmelden’ onderaan elke e-mail.

5.4. Zie ook verderop.

6. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

6.1. Saldodipje neemt beslissingen op basis van profilering en/of geautomatiseerde besluitvorming bij het geheel of gedeeltelijk accepteren of afwijzen van de leningaanvraag van de Klant.

6.2. De beslissing wordt genomen op basis van informatie die wordt ontvangen van de Klant in de aanvraag, informatie die wordt ontvangen van externe bronnen, zoals openbare en particuliere registers en andere derden, alsmede het eerdere betalingsgedrag van de Klant bij Saldodipje. Er worden geen bijzondere categorieën van Persoonsgegevens (zoals gegevens over gezondheid, genetische gegevens) verwerkt.

6.3. Profilering en/of geautomatiseerde besluitvorming zijn noodzakelijk om de Overeenkomst te kunnen aangaan, alsmede om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Saldodipje met betrekking tot de behoorlijke vaststelling van de identiteit van de Klant, het beoordelen van de kredietwaardigheid van de Klant, fraudepreventie en voorkoming van witwassen. Saldodipje maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming bij het vaststellen van de identiteit van de Klant en of u betrouwbaar en kredietwaardig bent en in staat bent om uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. Saldodipje maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om eerlijke en verantwoorde beslissingen te nemen met betrekking tot kredietverlening. Saldodipje zal geen lening verstrekken en kan een aan de Klant verstrekte lening opzeggen indien zij ontdekt dat de Klant betalingsproblemen heeft of Saldodipje onware informatie heeft verstrekt. Saldodipje maakt ook gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om het risico van menselijke fouten, discriminatie en misbruik van bevoegdheid terug te dringen, alsmede om sneller beslissingen te kunnen nemen, rekening houdend met de hoeveelheid aanvragen die Saldodipje ontvangt.

6.4. Aangezien geautomatiseerde besluitvorming kan voorkomen, is het mogelijk dat de Klant niet in aanmerking komt voor een lening. De kredietbeoordelingsmethoden van Saldodipje worden regelmatig getest om er zeker van te zijn dat deze eerlijk, doelmatig en onbevooroordeeld blijven. Indien de Klant de genomen beslissing echter wenst aan te vechten, kan de Klant contact opnemen met Saldodipje via onderstaande contactgegevens.

6.5. Saldodipje maakt ook gebruik van profilering om beslissingen te nemen op basis van de financiële gegoedheid van de Klant bij het gebruik van de diensten van Saldodipje over de vraag of Saldodipje op eigen initiatief (door middel van direct marketing, mits de Klant daarvoor toestemming heeft gegeven) een hoger leningsbedrag of andere diensten zal aanbieden aan de Klant met wie zij reeds een Overeenkomst heeft gesloten. De rechtsgrond voor die Verwerking wordt gevormd door het rechtmatige belang van Saldodipje om haar producten te promoten. Daardoor is het mogelijk dat sommige Klanten die aanbiedingen niet ontvangen. Die profilering heeft echter geen rechtsgevolgen voor de Klant en treft de Klant ook anderszins niet in aanmerkelijke mate, aangezien de profilering niet van invloed is op de reeds bestaande Overeenkomst en de Klant de mogelijkheid heeft om op eigen initiatief een nieuwe lening aan te vragen.

7. Gegevensverwerker

7.1. Saldodipje maakt gebruik van zorgvuldig geselecteerde dienstverleners (gegevensverwerkers) bij de Verwerking van de Persoonsgegevens van de Klant. Daarbij blijft Saldodipje volledig verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens.

7.2. Saldodipje maakt gebruik van de volgende categorieën van gegevensverwerkers: (juridisch) adviseurs, andere entiteiten binnen de Ferratum-groep, providers van gegevensopslag, dienstverleners op het gebied van marketing en marktonderzoek, dienstverleners op het gebied van e-mail en SMS gateway, dienstverleners op het gebied van identificatie en certificatie en cardmanagement, incassobureaus, dienstverleners op het gebied van facturering, betalingsdienstaanbieders, en dienstverleners op het gebied van kredietbeoordeling en kredietcontrole.

8. Derden

8.1. Saldodipje verstrekt uw Persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dat in dit document is aangegeven, indien dat is vereist op grond van het toepasselijk recht (bijvoorbeeld indien Saldodipje verplicht is om Persoonsgegevens te verstrekken aan de autoriteiten) of met uw toestemming.

8.2. Wij verstrekken uw Persoonsgegevens aan de volgende derden:

8.2.1. (Rechts)personen die garant staan voor uw verplichtingen jegens Saldodipje (garant, borg). De rechtsgrond voor die verstrekking wordt gevormd door de rechtmatige belangen van Saldodipje om nakoming van de Overeenkomst zeker te stellen;

8.2.2. Klanten voor wier verplichtingen u garant staat. De rechtsgrond voor die verstrekking wordt gevormd door de rechtmatige belangen van Saldodipje om nakoming van de Overeenkomst zeker te stellen;

8.2.3. Personen die databanken bijhouden van betalingsverzuim. De rechtsgrond voor die verstrekking wordt gevormd door de rechtmatige belangen van Saldodipje om nakoming van de Overeenkomst zeker te stellen en de rechtmatige belangen van derden om de kredietwaardigheid van de Klant te kunnen beoordelen;

8.2.4. Incassobureaus. De rechtsgrond voor die verstrekking wordt gevormd door de rechtmatige belangen van Saldodipje om nakoming van de Overeenkomst zeker te stellen;

8.2.5. Ferratum-groep bedrijven. De rechtsgrond hiervoor wordt gevormd door wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de Ferratum Groep, de gerechtvaardigde belangen van de Ferratum Groep en de noodzaak in verband met de uitvoering van de overeenkomst;

8.2.6. De accountants van Saldodipje. De rechtsgrond voor die verstrekking wordt gevormd door de wettelijke verplichtingen van Saldodipje;

8.2.7. De toezichthouders van Saldodipje. De rechtsgrond voor die verstrekking wordt gevormd door de wettelijke verplichtingen die gelden voor Saldodipje.

9. Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EER

9.1. Saldodipje geeft Persoonsgegevens door (daaronder begrepen het verlenen van toegang) aan entiteiten binnen de Ferratum-groep en andere ontvangende entiteiten buiten de Europese Economische Ruimte, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, het Verenigd Koninkrijk, India en Zwitserland. Dit omvat mede het verlenen van toegang tot Persoonsgegevens vanuit die landen. Saldodipje doet dit echter uitsluitend indien zij daarvoor een rechtmatige grondslag heeft, daaronder begrepen aan een ontvanger die: (i) zich bevindt in een land dat een passend beschermingsniveau voor Persoonsgegevens biedt; of (ii) op grond van een document dat de Europese voorschriften voor doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU dekt.

9.2. Voor nadere informatie over de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU kunt u contact opnemen met Saldodipje via onderstaande contactgegevens.

10. Bewaring van gegevens

10.1. Saldodipje bewaart uw Persoonsgegevens in overeenstemming met richtsnoeren in de branche voor zo lang als dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor zo lang als dat nodig is voor de bescherming van haar rechten of voor zover lang als is vereist op grond van toepasselijke wetgeving. Wij merken op dat de Persoonsgegevens, als dezelfde Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden worden Verwerkt, zullen worden bewaard voor de langst toepasselijke termijn. De maximum toepasselijke termijn is de verjaringstermijn voor vorderingen uit hoofde van transacties, te weten maximaal 6 jaar na de datum van de laatste transactie of, indien dat later is, opheffing van de rekening.

11. Uw rechten

11.1. Voor zover dat is voorgeschreven op grond van de toepasselijke Regelgeving op het gebied van Gegevensbescherming hebt u alle rechten van een Betrokkene met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Dit omvat mede het recht:

11.1.1. om toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens;

11.1.2. een kopie van uw Persoonsgegevens te verkrijgen;

11.1.3. onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens met betrekking tot u te rectificeren;

11.1.4. op wissing van uw Persoonsgegevens;

11.1.5. op beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens;

11.1.6. op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens;

11.1.7. van bezwaar tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van uw rechtmatige belang indien dat zwaarder weegt en indien uw Persoonsgegevens worden Verwerkt voor direct marketingdoeleinden;

11.1.8. indien u meent dat uw rechten zijn geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij:

 • de klantenservice van Saldodipje; of
 • de functionaris gegevensbescherming van Saldodipje; of
 • Spaanse Autoriteit Persoonsgegevens (AEPD); of
 • Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594AV Den Haag, met postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, tel. 070 888 8500; of
 • de rechter indien u meent dat uw rechten zijn overtreden.

11.2 Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met Saldodipje via onderstaande contactgegevens.

11.3 Wij merken op dat u bepaalde rechten kunt uitoefenen door in te loggen op uw account bij Saldodipje.

12. Cookiebeleid

12.1. Een cookie is een klein bestandje dat toestemming vraagt voor plaatsing op de harde schijf van uw computer. Cookies helpen om webverkeer te analyseren of laten het u weten als u een bepaalde site bezoekt. Cookies maken het mogelijk voor webapplicaties om individueel op u te reageren. De webapplicatie kan haar besturing aanpassen aan uw behoeften en wat u prettig en minder prettig vindt door informatie te verzamelen en te onthouden over uw voorkeuren. Een cookie geeft geen toegang tot de computer en maakt geen andere informatie bekend dan de gegevens waarvan u er zelf voor kiest om die met ons te delen.

12.2. Doel van het gebruik van cookies Wij maken gebruik van cookies om inzicht te krijgen in de behoeften van de Klant om zo betere service te kunnen bieden, in het bijzonder om de volgende redenen:

 • Interne registratie
 • Verbetering van producten en diensten

Voorts maken wij gebruik van cookies om de beste gebruikerservaring te kunnen bieden op de website en advertenties te kunnen tonen die relevant zijn voor de Klant. Cookies worden gebruikt om te “onthouden” wanneer de computer of het apparaat van de Klant toegang verkrijgt tot de website en om webapplicaties in staat te stellen individueel op de Klant te reageren. Het doel van de webapplicaties is om besturing op maat te bieden, aangepast aan de behoeften van de Klant en wat deze prettig en minder prettig vindt - door informatie te verzamelen en te onthouden over de voorkeuren van de Klant.

12.3. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste cookies die wij zouden kunnen gebruiken als u de website betreedt.

 • Sessie ID-cookie: Stelt ons in staat om bij te houden hoe de Klant tussen de pagina's navigeert zodat de Klant niet steeds hoeft te worden gevraagd om informatie die reeds is verstrekt. Dit type cookie stelt de Klant in staat om snel en eenvoudig te navigeren tussen talloze pagina’s op de website zonder voor elk nieuw bezochte gedeelte opnieuw te hoeven inloggen of te worden verwerkt.
 • Load Balancer-cookie: Dit type cookie is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de website efficiënt laadt door bezoeken over een groot aantal webservers te verdelen. Bij die verdeling bevat het cookie geen persoonlijke informatie over de Klant en de duur van het gebruik is beperkt tot het bezoek van de Klant op de website. Het cookie wordt dan ook verwijderd zodra de webbrowser afgesloten wordt.
 • Affiliate tracking-cookie: Meldt ons dat de Klant de website heeft bereikt via een verwante link, zodat wij de applicatie-ervaring op maat kunnen aanpassen. Dit wordt daarnaast ook bereikt door gebruik te maken van een unieke URL-identificator in de beschrijvings-URL als de Klant de website voor het eerst bezoekt.

12.4. Cookies kunnen ook door derden worden geplaatst. Geen van deze derden kunnen echter persoonsgegevens verzamelen op basis waarvan zij een Klant individueel zouden kunnen identificeren.

 • Web Analytics: Deze cookies houden bij hoe bezoekers de website bezoeken om onze dienstverlening te verbeteren. Zo maken wij gebruik van Google Analytics - een populaire web analytics-dienst - van Google. De Klant kan meer informatie vinden over de wijze waarop deze cookies worden gebruikt op de Privacysite van Google.
 • Advertisement tracking: Deze cookies worden gebruikt om niet-persoonlijke informatie te verzamelen over de interactie van de Klant met advertenties op andere websites alvorens hij op onze website arriveert en over de advertenties waarnaar de voorkeur van de Klant uitgaat. Deze informatie helpt ons om advertenties te tonen die aansluiten bij de interesses en voorkeuren van de Klant, het aantal keren dat de Klant een bepaalde advertentie ziet te beperken en de effectiviteit van reclamecampagnes te meten.
 • Website testing: Deze cookies maken het ons mogelijk om verschillende versies van dezelfde pagina of functie op de website te laten zien en vervolgens bij te houden welke versie het beste werkt. Wij gebruiken een cookie om te beheren welke versie we moeten tonen als de Klant de website bezoekt. De specifieke variant die de Klant ziet, wordt willekeurig gekozen en er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen of bijgehouden door middel van dit cookie.

12.5. Cookiebeheer

U kunt ervoor kiezen om alle cookies die op de website worden gebruikt te accepteren of te weigeren. Cookies mogen volgens de wet niet worden gebruikt, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven. Uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd in verband met uw eerste gebruik van de website en de applicaties. Voorts hebt u recht op toegang tot en aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens die bekendgemaakt worden door het gebruik van cookies.

De meeste webbrowsers accepteren het gebruik van cookies automatisch. Gewoonlijk kunt u echter de browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren indien u daaraan de voorkeur geeft. In de “helpfunctie” binnen de browser zou u moeten kunnen vinden hoe u dat moet doen.

U kunt ook kijken op http://www.allaboutcookies.org/ (beschikbaar in het Engels, Spaans, Duits en Frans). Deze website bevat uitgebreide informatie over hoe u een groot aantal browsers van speciale instellingen kunt voorzien Daar kunt u informatie vinden over hoe cookies te verwijderen van de computer (daaronder begrepen die van dit bezoek), alsmede meer algemene informatie over cookies.

Wij merken op dat aanpassing of weigering van toestemming kan inhouden dat de Klant niet volledig van de website kan profiteren.

12.6. Opslag van cookies De specifieke periode voor opslag varieert van cookie tot cookie. Die periode gaat echter bij elk nieuw bezoek aan de website opnieuw in.

13. Wijziging van deze uitgangspunten

13.1. In geval van wijzigingen in de praktijken van Saldodipje op het gebied van Verwerking van Persoonsgegevens of als deze uitgangspunten op grond van het toepasselijk recht, de rechtspraak of richtsnoeren van bevoegde autoriteiten moeten worden gewijzigd, heeft Saldodipje te allen tijde het recht deze uitgangspunten eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Saldodipje u per e-mail op de hoogte stellen, uiterlijk één maand voordat de wijzigingen in werking treden.

14. Contact

14.1. Indien u vragen hebt over de Verwerking van uw Persoonsgegevens door Saldodipje of uw rechten als Betrokkene wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

14.2. Saldodipje heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld met wie u daarover ook contact kunt opnemen via de volgende contactgegevens: dpo.nl@ferratum.nl.

Sorry, there are errors on the page: